1. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın tanımında geçen “tafsili deliller” terimini en iyi şekilde açıklar?

A) Kati olmayan deliller

B) Her hükmün dayandığı özel delil

C) Sadece kitap ve sünnet

D) Külli kaideler

E) Yöntemler

 

Cevap: B

2. Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan; bundan dolayı kural ve kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad verilir?

A) İdâme   B) Islâh   C) İsbât   D) İbkâ   E) İlğâ 

 

Cevap: D

4. İslam hukukunun “ilahi iradeye dayalı” olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm kuralları değişmezdir.

B) Sadece Kitap ve sünnette açıkça yer alan kurallara dayanır.

C) Nassen veya delaleten vahye dayanır.

D) Teokratik bir hukuktur.

E) Kanonik bir hukuktur.

 

Cevap: C

3. I. Emredici kurallar getirir.

  II. Tecviz edici kurallar getirir.

 III. Tavsiye edici kurallar getirir.

Yukarıdaki konuların hangilerinde fıkıh ile hukuk birbirinden ayrılmaktadır?

A) Yalnız I  

B) Yalnız III  

C) I ve II  

D) I ve III  

E) I, II ve III 

 

Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye hukukunun yapısı veya özellikleri arasında yer almaz?

A) Hukuk, örf-âdete dayanmaktaydı.

B) Yazılı bir hukuk sistemleri vardı.

C) Mehirsiz evlenme ve mübadele usulü evlenme vardı.

D) Bir erkek istediği kadar kadınla evlenebiliyordu.

E) Örf adet hukukuna uymayanların cezası sosyal nitelikliydi.

 

Cevap: B