1. Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahabe dönemi

B) Hz. Peygamber dönemi

C) Müçtehid imamlar dönemi

D) Taklit dönemi

E) Tabiûn dönemi 

 

Cevap: E

2. Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad verilir?

A) İlğâ   B) İbkâ   C) İdâme   D) İsbât   E) Islâh 

 

Cevap: B

4. Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini gerekli kılar?

A) Istıshab

B) Sahabî kavli

C) Önceki Şeriatler

D) İctihad

E) Amel-i ehl-i Medine

 

Cevap: D

3. Günümüzde Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunun amel ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanbeli

B) Şafii

C) Zeydi

D) İbâzi

E) Maliki

 

Cevap: E

5. “Aklın bazı fiillerin iyi ya da kötü olacağını bileceği, Şâri’in emir ve nehyinin aklın ortaya koyduğu hükmü destekleyeceği” görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutezile

B) Eşariyye

C) Maturidiyye

D) Kerramiyye

E) Cebriyye

 

Cevap: A