11. Na’t ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dört Halife için yazılan na’tlar da vardır.

B) Edebiyatımızda ilk örneğine Kutadgu Bilig’de rastlanır.

C) Çok na’t yazan şairlere na’t-hân denir.

D) Bazı şiir mecmuaları na’tlara hasredilmiştir.

E) Na’tlar daha çok kasîde nazım şekliyle yazılmıştır.

 

 

Cevap: C

12. Edebiyatımızda kırk hadis geleneğinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arafâtu’l-Ârifîn

B) Çihl Hadis

C) Tuhfetu’l-İslâm

D) Nehcü’l-ferâdîs

E) Sıhhat-âbâd

 

Cevap: D

14. Müslüman bir müellifin manzum eserine başlarken adet ve geleneğe uygun olarak takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besmele, Hamdele, Salvele, Ammâ ba’d

B) Besmele, Tevhid, Münâcât, Na’t, Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb

C) Besmele, Tevhid-Münâcât, Na’t

D) Tevhid, Münâcât, Na’t, Ammâ ba’d

E) Besmele, Hamdele, Salvele, Sebeb-i Te’lifi’l-Kitâb

 

Cevap: B

13. Mutasavvıf şairler tarafından kaleme alınan ve vahdet-i vücûd felsefesinden söz edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid

B) Münâcât

C) Gazel

D) Kasîde

E) Esmâ-ı hüsnâ

 

Cevap: A

15. İslam’ın etkisiyle Arap edebiyatında ortaya çıkan münâcât türü hangi yüzyıldan itibaren Türk şiirinde kullanılmaya başlamıştır?

A) XI

B) XII

C) XIII

D) XIV

E) XV

 

Cevap: B