16. Mısra sonlarındaki, yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan ses benzerliğine ne ad verilir?

A) Kafiye

B) Vezin

C) Tefile

D) Redif

E) Vasl

 

Cevap: A

17. Bir şiirde başka bir şaire ait olan mısranın kullanılması sanatına ne ad verilir?

A) Cinas

B) Tasri’

C) Mecaz

D) Tazmin

E) İrsâl-i mesel

 

Cevap: D

19. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) Koşma

B) Ağıt

C) Varsağı

D) Gazel

E) Türkü

 

Cevap: D

18. Aşağıdakilerden hangisi edebî sanatlardan teşbihin unsurları arasında yer almaz?

A) Müşebbeh bih

B) Müşebbeh

C) Vech-i şebeh

D) Edât-ı teşbih

E) Müstahsen

 

Cevap: E

 

20. Divan edebiyatındaki "tuyuğ"un halk edebiyatındaki karşılığı olan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musammat

B) Destan

C) Mani

D) Kaside

E) Semai

 

 

Cevap: C