16. Sözün maksadı en güzel şekilde ifade edebilme özelliğini anlatan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesâhat

B) Meâni

C) Belâgat

D) Mazmun

E) Kafiye

 

 

Cevap: C

17. Bir ibarenin teşbihi kuvvetlendirmek, onu abartarak muhataba daha güçlü yorum imkânı sağlamak için benzeşme ilgisiyle gerçek anlamı dışında kullanılmasına belâgatte ne ad verilir?

A) İstiâre

B) Mecâz

C) Teşbih

D) Tevriye

E) Fesâhat

 

 

Cevap: A

19. Arap alfabesinin ilk tertibi ve bu harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sistemine ne ad verilir?

A) Leff ü neşr

B) Ta’lîk

C) Musammat

D) Ebced

E) Ta’miye

 

Cevap: D

18. Sinan Paşa tarafından kaleme alınan secî sanatının Türk dilindeki en mükemmel örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Hadîkatü’s-suedâ

C) Menâkıbnâme

D) Envârü’l-âşıkin

E) Tazarrunâme

 

 

Cevap: E

20. Aşağıdakilerden hangisi teşbihin çeşitlerinden biridir?

A) Itnab

B) Seci

C) İnşâ

D) Telmih

E) Müekked

 

Cevap: E