6. Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf şâirler arasında yer almaz?

A) Eşrefoğlu Rumi

B) Ahmedî

C) Niyâzi-i Mısrî

D) Esrar Dede

E) Ahmed Yesevî

 

Cevap: B

7. Hz. İbrahim’in hayatını konu alan Halilnâme’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinan Paşa

B) Abdülaziz Çelebi

C) Yazıcıoğlu Muhammed

D) Bâki

E) Abdülvâs

 

Cevap: E

9. Günümüzde âşık edebiyatı, dinî-tasavvufî edebiyat ve birçok folklor örneklerinin yazılı kaynaklarının başında gelen eserlere ne ad verilir?

A) Cönk

B) Divan

C) Antoloji

D) Risale

E) Münşeât 

 

Cevap: A

8. Bir şairin hayatı boyunca yazdığı şiirleri topladığı kitaba ne ad verilir?

A) Antoloji

B) Seçki

C) Mesnevî

D) Divan

E) Münşeât

 

 

Cevap: D

10. İslâmî Türk Edebiyatı kavramı aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A) Ali Nihat Tarlan

B) Faruk Kadri Timurtaş

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Nihat Sami Banarlı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

Cevap: D