9. Bir hayvanın komple fiyatı belirlenmeksizin kilo fiyatı üzerinden satışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Satılan mal ya da fiyattaki bilinmezlik akdi ifsad eder.

B) Malın fiyatındaki kısmi belirsizlik satışa engeldir.

C) Böyle bir satış batıl bir akittir.

D) Birim kilo fiyatı bilindiği için satış geçerlidir.

E) Tarafları anlaşmazlığa düşüren bir satış akdidir.

 

Cevap: D