14. Aşağıdaki âlimlerden hangisi Müsned türü kitap yazarlarından biri değildir?

A) Abd b. Humeyd

B) Urve b. Zübeyr

C) Ahmed b. Amr el-Bezzâr

D) Ebû Ya’lâ

E) Humeydî

 

Cevap: B