13. Aşağıdakilerden hangisi ilk hadis tasnifçilerinden değildir?

A) Dârimî

B) Mâlik b. Enes

C) Süfyan es-Sevrî

D) Abdullah b. El-Mübârek

E) Ma’mer b. Râşid 

 

Cevap: A