13. Hz. Ebû Bekir’in halife seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Medineli Beşîr b. Sa’a ve Ma’n b. Adî halifeliği ensâr ileri gelenlerinden birine verilmesi konusunda ısrar ettiler.

B) Hz. Ebû Bekir o günkü şartlar gereği Kureyş kabilesine mensup birinin halife olması gerektiğini savundu.

C) Hazrecli Hubâb b. Münzir karşılıklı olarak hem ensârdan hem de Kureyş kabilesinden birinin bu makama getirilmesini önerdi.

D) Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halife olarak seçilebileceğini söyledi.

E) Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine biat etmedi.

 

Cevap: A

You have no rights to post comments