1. İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A) İlgâ   B) Nesh   C) Tedvin   D) Islâh   E) İbkâ

 

Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun özellikleri arasında yer almaz?

A) Dünyevî yaptırımla birlikte uhrevî yaptırım da öngörmesi

B) İlahî iradeye dayalı olması

C) Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması

D) Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi

E) Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması

 

Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun kaynakları arasında yer alır?

A) İcmâ

B) Mürsel maslahat

C) Sünnet

D) Istıshab

E) İstihsan

 

Cevap: C

3. Şer'î hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Şer'î hükmün ilahî iradeyi temsil etmesi

B) Sadece nassa dayalı olması

C) Sadece ictihada dayalı olması

D) Her şer'î hükmün, aynı zamanda bir fıkhî hüküm olması

E) Şer'î hükümlerle ilgili olarak değişimden söz edilememesi

 

Cevap: A

5. Müctehid imamlar döneminde sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine özellikle hangi ekol tarafından yer verilmiştir?

A) Zahiri Ekolü

B) Hanefi Ekolü

C) Maliki Ekolü

D) Şâfiî Ekolü

E) Hanbelî Ekolü 

 

Cevap: B