16. Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hicretten önce Medine’de Güney Arabistan kökenli Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec bulunmaktaydı.

B) Hicretten önce Medine’de Yahudiler Benî Kaynukâ’, Benî Nadîr ve Benî Hanîfe kabilelerinden oluşmaktaydı.

C) Medine’de merkezi bir otorite yoktu.

D) Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı.

E) Dinî açıdan Yahudilik’ten başka putperestlik de yaygındı. 

 

Cevap: B