11. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tabakatu’l-fukaha tasnifinde yer alan bir fakih tabakası değildir?

A) Mesâilde müctehid

B) Ashabu’l-vucuh

C) Ashâbü’t-tahrîc

D) Ashâbü’t-tercîh

E) Ashâbü’t-temyîz

 

 

Cevap: B

12. Kıyası reddeden ve herkesin kendi konumuna göre içtihat etmesinin şart olduğunu ileri süren âlim kimdir?

A) İbn Hazm

B) Amidi

C) Fahreddin Razi

D) Şeyh Bedreddin

E) Debusi

 

 

Cevap: A

14. Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir. Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?

A) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.

B) Şekk ile yakîn zâil olmaz.

C) Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.

D) Kadîm kıdemi üzere terk olunur.

E) Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.

 

Cevap: A

13. Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri değildir?

A) Kitâbu’l-cinâyât

B) Kitâbu’l-hudûd

C) Kitâbu’l-eymân

D) Kitâbu’l-meâkil

E) Kitâbu’s-siyer

 

Cevap: C

15. Kefalet akti, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnek teşkil eder?

A) Temsil akitleri

B) Teminat akitleri

C) Koruma amaçlı akitler

D) Ortaklık akitleri

E) Temlik akitleri

 

Cevap: B