13. Aşağıdakilerden hangisi Kûfe rey ekolüne mensup olan müfessirlerden biridir?

A) Hasan el-Basrî

B) Atâ b. Ebi Rabâh

C) İkrime

D) Mücahid b. Cebr

E) Zeyd b. Sabit

 

Cevap: A