Mecaz-ı mürsel ne demektir?

A) Anlamca birbiriyle ilgili ve birbirine uygun kelimeleri bir arada kullanma sanatına denir.

B) Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda anlaşılacak biçimde kullanılmasına denir.

C) İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların konuşturulmasına denir.

D) Bir kelimenin benzetme amacı güdülmeden, aralarındaki değişik ilgilerden dolayı başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır.

 

 

Cevap: D

Aşağıdaki eserlerden hangisi tarihi roman değildir?

A) Hana Mellah

B) Ivanhoe

C) Deli Kurt

D) Küçük Ağa

 

Cevap: A

Toplumsal bozuklukları eleştiren koşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme

B) Koçaklama

C) Taşlama

D) Ağıt

 

 

Cevap: C

Masallarda kahramanların tanıtıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözüm

B) Serim

C) Dilek

D) Düğüm

 

Cevap: B

Türkü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şekil bakımından belli bir kalıba bağlıdır.

B) Belli bir nazım birimi yoktur.

C) Hece ölçüsünün 7, 8 ve 11’li kalıplarıyla söylenir.

D) Dize sayıları türküden türküye değişebilir.

 

Cevap: A